Algemene voorwaarden


A) Offertes, opdracht en uitvoering

 • Alle offertes uitgaande van SV technics bv zijn vrijblijvend. Echter, de prijzen zijn onderhevig aan de marktprijzen en SV technics bv behoudt zich het recht voor om gewijzigde prijzen te hanteren, indien de marktomstandigheden wijzigen, zoals tevens hieronder verder omschreven.
 • De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de SV technics bv . Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt aan de algemene contract voorwaarden in de offerte, bestelbon, of facturen van SV technics bv.
 • Elke annulering van de bestelling of opdracht dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door SV technics bv . In geval van eenzijdige annulering van de overeenkomst of een deel ervan door de klant is deze een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% van de prijs van de bestelling of van het nog resterende gedeelte ervan. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.
 • Alle offertes worden gemaakt op de geleverde informatie, indien deze informatie niet juist is en daardoor onze uitgevoerde werken niet correct zijn, is SV technics bv niet verantwoordelijk voor de gevolgen, schade en kosten.
 • SV technics bv is nooit verantwoordelijk voor de gevolgen van doorboringen, graafwerken, hak- of breekwerken.
 • SV technics bv is nooit verantwoordelijk voor de gevolgen van diefstal op de werf.
 • SV technics bv kan enkel akkoord gaan met algemene voorwaarden van derde (klant, aannemer, enz) zolang deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van SV technics bv en behoud ook steeds dit recht, ook na ondertekening van voorwaarden van derde.
 • Voorbereiding en coördinatie ten laste van de aannemer of bouwheer :
  • gegevens voor de aanwezigheidsregistratie indien nodig
  • uitvoeringsplannen van de ruwbouw in DWG formaat
  • controle over de planning en het tijdig bezorgen hiervan
  • werfopvolging en coördinatie tussen de verschillende partijen
  • communicatie over verloop van de werken, veiligheid, toegang, wijzigingen, …
  • opstellen van veiligheids- en gezondheidsplan
  • alle werken die invloed kunnen hebben op onze installaties moeten tijdig gecommuniceerd worden
  • aanvragen tijdelijke of definitieve aansluitingen van elektriciteit, gas, water, rioleringen, telefoon, internet, …
  • aanvragen tijdelijke uitdienststellingen hoogspanningslijn, laagspanningslijn, nutsleidingen, …
  • vergunningen voor kraanwagen of stellingen op de openbare weg
 • Voorzieningen en toegankelijkheid ten laste van de aannemer of bouwheer :
  • stroomtoevoer en watertoevoer op de werf
  • afsluiten van de werf met bouwhekken
  • afsluiten met een cijferslot waarvan de code beschikbaar is voor ons
  • parking (kosteloos) en toegankelijkheid voor de benodigde machines en voertuigen
  • goede en vlotte toegankelijkheid van de werf, inclusief eventuele rijplaten indien nodig
  • droog en goed toegankelijk gebouw met de nodige loopbruggen of voorlopige trappen
  • voldoende ruimte in gangen, trappen, deuren en doorgangen
  • ruime schachten die verticaal en per verdieping open zijn
  • voorzieningen voor plaatsing van kraanwagen indien nodig
  • collectieve veiligheidsmaatregelen zoals leuningen, trappen, stellingen, …
  • beveiliging van dakranden, trappen, terrassen, openingen, ramen, schachten, liften, putten, koepels, …
  • alle voorzieningen volgens de richtlijnen van tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
  • algemene inrichting van de werf
  • aanwezigheid van sanitaire voorzieningen
  • aandacht voor orde en netheid, opslag van materialen, signalisatie, …
  • leegpompen van kelders en kruipruimtes
  • afdekking van vloeren en/of trappen
  • beschikbaarheid van een afvalcontainer gedurende de gehele bouwperiode
  • voldoende elektrische aftappunten om met alle aannemers samen te werken
  • voorzieningen voor eigen werfcontainer met aansluiting: monofase-230V-50Hz
  • voldoende ruimte in schachten, valse plafonds en vloeropbouw voor installaties en leidingen
  • inspectieluiken of toegangen tot alle technische componenten (ook voor onderhoud na de werken)
  • veilige en vlotte toegang tot het dak (ook voor onderhoud na de werken)
 • Niet voorzien in onze offertes :
  • verticaal transport en stellingen
  • gebruik van machines zoals hoogtewerker, minigraver, etc.
  • plaatsen van sokkels, dragers of funderingen
  • boor- en kapwerken in beton
  • afbraak of afvoer van asbest
  • maken en afdichten van openingen in beton of dragende constructies
  • maken en afdichten van openingen in het dak
  • metselwerken, bestratingswerken, breek- en graafwerken
  • waterdichting van muur-, kelder- of dakdoorvoeren
  • waterdicht maken van de nutsleidingen, zelfs niet als wij de kabels voorzien
  • alle bouwkundige werken niet omschreven in deze offerte
  • alle werken door wachtbuizen, in volle grond of in kruipruimtes
  • wegnemen of terugplaatsen van beplanting
  • rijplaten of andere bescherming van de ondergrond
  • aanvraag van alle vergunningen en toelatingen
  • aanvraag van premies en subsidies
  • RF aanwerken van doorvoeropeningen
  • dichtmaken of bijsmeren van openingen in of door holle wanden of plafonds
  • uitvoeringsplannen worden slechts eenmalig kosteloos aangepast
  • plaatsen van verstevigingen in holle wanden, plafonds of vloeren
  • plaatsen van toestellen, accessoires of armaturen in of op holle wanden of plafonds zonder versteviging
  • plaatsen van toestellen, accessoires of armaturen op een hoogte > 3 meter
  • alle materialen worden geleverd in standaard kleuren van de leverancier
  • akoustische metingen en lek metingen
 • Voorwaarden voor opstart en indienststelling :
  • definitieve nutsvoorzieningen aanwezig: water, gas, stroom, …
  • de nodige communicatiekanalen (analoge lijn, internet, simkaart, …) aanwezig
  • al onze prijzen zijn berekend voor ononderbroken indienststelling
  • alle lokalen zijn vrij toegankelijk, sleutel of batch wordt ter beschikking gesteld indien nodig
  • alle ramen en deuren zijn vrij te openen
  • alle installaties worden één keer ingeregeld, afgesteld, nagemeten, …
  • wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van werkzaamheden die nadien plaats vinden
  • deze kunnen invloed hebben op de werking van onze installaties
  • opleiding voor de juiste personen wordt één keer voorzien op een af te spreken tijdstip

B) Prijs

 • De opgegeven prijzen zijn deze die verkregen zijn op het ogenblik van het aanbod.
 • SV technics bv behoudt zich het recht voor deze prijzen te herzien ingevolge verhoging van lonen, sociale lasten, grondstoffen of enig ander element, onafhankelijk van de wil van de SV technics bv .
 • De prijs is exclusief BTW. De klant dient zich vooraf te informeren aan welk BTW tarief hij onderworpen is en bv technics bv daarvan in te lichten. Foutieve informatie of de gevolgen daarvan zijn steeds ten laste van de klant.
 • De prijs geldt inclusief levering, vervoer en verzekeringskosten, tenzij de opdracht in regie is aangenomen.

C) Leveringstermijnen

 • De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.
 • Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens SV technics bv .
 • Wanneer de uitvoeringstermijn langer is dan voorzien, bvb: hetzij meer dan twee maanden na de geplande uitvoeringsdatum hetzij, langer dan 6 maanden na ondertekening, kunnen wij extra kosten aanreken voor planning, index loonkost en materialen en goederen en alle onvoorziene kosten die nodig zijn om de opdracht uit te kunnen voeren op dit uitgesteld termijn.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering of uitvoering te wijten aan overmacht, aan een fout van de opdrachtgever of aan andere omstandigheden buiten onze controle, zoals bijvoorbeeld voorraadonderbrekingen, laattijdige uitvoering en / of oplevering door voorgaande aannemers, of aan elke andere omstandigheid waardoor de levering of uitvoering buiten onze wil om verstoord zou worden.

D) Facturatie en betaling

 • De facturen zijn contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel van de SV technics bv.
 • Waardepapieren, cheques, wissels of andere handelsbrieven worden door de SV technics bv slechts onder voorbehoud als betaling aangenomen. De betaling wordt pas definitief na incassering. De SV technics bv garandeert niet tijdig aanbieden van de wissels. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 • Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de klant.
 • Alle taksen op de verkoop, levering en/of plaatsing zijn voor rekening van de klant.
 • De SV technics bv behoudt zich het recht voor de leveringen en prestaties onmiddellijk te factureren en betaling ervan te eisen, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk worden verricht.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen
 • Binnen één week na ontvangst van de factuur heeft de ontvanger het recht om eventuele bezwaren of onjuistheden te melden. Na deze periode wordt de factuur beschouwd als geaccepteerd en akkoord.
 • Na betaling van factuur gaat men akkoord met de algemene voorwaarden van SV technics bv en bijgevoegde meetstaat en/of vordering.

E) Laattijdige betaling

 • Bij laattijdige of wanbetaling is van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, intrest voor niet tijdige betaling ten belope van 2 procent per maand verschuldigd vanaf factuurdatum.
 • In geval van laattijdige of wanbetaling zal tevens de prijs worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50 Euro, wat overeenkomt met de hinder die de SV technics bv aldus ondergaat, en dit met de in dit verband gemaakte administratiekosten.
 • Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt een verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.
 • Bij wanbetaling heeft de SV technics bv het recht hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot na betaling van alle openstaande sommen, in hoofdsom, intresten, kosten, en aanhorigheden.
 • Bij het niet betalen voor de vervaldatum heeft SV technics bv het recht alle garantie te laten vallen en de klant kan geen aanspraak maken op elke vorm van garantie.
 • bij het niet betalen voor de vervaldatum zal SV technics bv geen rekening houden met planning overeengekomen tijdens de overeenkomst. Ook zal er pas overgegaan worden tot verder zetten van de werken na betaling en interesten, dan zal er gekeken worden wanneer het voor SV technics bv uitkomt voor de verder zetting van de werken. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding door het te laat uitvoeren van werken.

F) Eigendomsvoorbehoud

 • De geleverde goederen blijven eigendom van de SV technics bv tot volledige betaling van alle openstaande sommen, in hoofdsom, intresten, kosten en aanhorigheden.
 • De levering geschiedt op risico van de klant, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.
 • De klant zal de SV technics bv verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekend maakt.
 • De opdrachtgever staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van alle goederen.

G) Overmacht

 • Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht.
 • Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.

H) Klachten

 • De klant hoort de goederen of gepresteerde diensten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Geen klachten worden meer aanvaard na 5 dagen na levering of na behandeling.
 • Klachten dienen binnen de gestelde termijn bij middel van aangetekend schrijven bekend gemaakt te worden aan de SV technics bv.
 • Klachten schorsen de betalingsplicht niet.
 • Onverminderd het voor vermelde moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 7 dagen na ontvangst, zo niet zal de klant geacht worden deze te hebben aanvaard.

I) Geschillenregeling

 • Op de gesloten overeenkomst is uitsluitend Belgisch Recht van toepassing.
 • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

J) Garantie

 • 12 maanden op de installatie
 • 24 maanden op het materiaal met uitzondering van batterijen en werkuren
 • Garantie vervalt indien door derden aan de installatie wordt gewerkt
 • Garantie vervalt indien het onderhoud of nazicht niet door ons gebeurd binnen de maximaal verstreken termijnen
 • Maximale onderhoudstermijn is ten alle tijden 2 jaar voor alle installaties
 • Garantie is niet van toepassing bij
  • de natuurlijke slijtage van de toestellen
  • accidentele beschadiging te wijten aan de klant of een derde
  • vrijwillige beschadigingen ten gevolge van vandalisme, inbraak of kwaad opzet
  • beschadiging ten gevolge van natuurelementen zoals brand, overstroming, bliksem, aardbeving, …
  • beschadiging ten gevolge van overspanning, piekstromen, geregelde spanningsuitval, …
  • beschadiging ten gevolge van verwaarlozing, gebrek aan onderhoud of verkeerd gebruik
  • plaatsing of aanpassingen door de klant of een derde
  • eigen geleverde toestellen, artikelen of items